.........

ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ 20 2

.......................

ΝΔ 4 EVER 2

WE CANT BREATHE

Θα έμβω κατευθείαν εις το ψητόν: Μία ωρέα ιδέα της εθνικής μας κυβερνήσεως, μετά την καθόλα επιτυχημένην εφαρμογήν της κατ’ εκσαίρεσιν μετακινήσεως πολιτών μέσω εσ-εμ-ες, θα ήτο να επιβάλει δια νόμου εις τους πολίτας συγκεκριμένον αριθμόν εισπνοών-εκπνοών ανά λεπτόν. Ούτως, με την τακτικήν άσκησιν θα φθάσομεν συντόμως εις το επίπεδον ελαχίστων εισπνοών-εκπνοών ανά λεπτόν! Ε, και; θα με πείς… Ο σκοπός μιάς τοιαύτης ασκήσεως είναι πολλαπλός & πολυδιάστατος. Εκσηγούμαι:

  • ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ. Κατ’ αυτόν τον τρόπον ελαχιστοποιείται η δυνατότης τόσον εισροφήσεως του τρισκατάρατου ιού, όσον και εκπομπής του προς τους άλλους.
  • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ. Ελαχιστοποιείται επίσης τόσον η σπατάλη οξυγόνου (δια της εισπνοής), όσον και η αποπομπή διοξειδίου του άνθρακος & μεθανίου (κατά την εκπνοήν). Η ανωτέρω περιγραφείσα «Ελαχίστη Αναπνοή» συνεπώς, μειώνει αθροιστικώς την κατανάλωσιν οξυγόνου εις τον πλανήτην, αλλά και την εκπομπήν αερίων του θερμοκηπίου.
  • ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ. Ο επιτυχόν μιαν τοιαύτην Ελαχίστην Αναπνοήν θα είναι πολύ λιγότερον εβάλωτος εις αντιπαράθεσιν με όργανα της τάκσεως. Θα ημπορή εθελοντικά και πρόθυμα να ζουληχθή παντοιοτρόπως από το όργανον, χωρίς να εμφανίση συμπτώματα ασφυξίας (που τόσον κακήν εντύπωσιν δίνουν σαν εμφανίζοντε εις τα κανάλια τέτιαι σκηναί δια τα όργανά μας…) Ο διαδηλώνων αίφνης, θα είναι εις την εφχάριστον θέσιν να αποδειχθή ανθεκτικός τόσον εις πάτημα μπότας εις τον λαιμόν, όσον και λουρί εις το σβέρκο.
  • ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ. Ο επιτυχόν Ελαχίστην Αναπνοήν επιτυγχάνει ταυτοχρόνως έλεγχον ακουσίων σωματικών λειτουργιών (καρδιακός παλμός, μεταβολισμός, κλπ.) με πολλαπλά οφέλη δια την υγείαν του, αλλά κυρίως την κατάκτησιν της εσωτερικής γαλήνης (νιρβάνα-ζεν) εν μέσω τρικυμίας.

............

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 17.11.20 2

 

 

.............................

ΒΓΑΙΝΟΥΜΕ 2

.....................................................................

LOCKDOWN SHOW 2