Εκτύπωση
Κατηγορία: Χιούμορ

WE CANT BREATHE

Θα έμβω κατευθείαν εις το ψητόν: Μία ωρέα ιδέα της εθνικής μας κυβερνήσεως, μετά την καθόλα επιτυχημένην εφαρμογήν της κατ’ εκσαίρεσιν μετακινήσεως πολιτών μέσω εσ-εμ-ες, θα ήτο να επιβάλει δια νόμου εις τους πολίτας συγκεκριμένον αριθμόν εισπνοών-εκπνοών ανά λεπτόν. Ούτως, με την τακτικήν άσκησιν θα φθάσομεν συντόμως εις το επίπεδον ελαχίστων εισπνοών-εκπνοών ανά λεπτόν! Ε, και; θα με πείς… Ο σκοπός μιάς τοιαύτης ασκήσεως είναι πολλαπλός & πολυδιάστατος. Εκσηγούμαι:

Αντιλαμβάνεται κανείς ότι μια κοινωνία αποτελουμένη από άτομα με τέτχοιες δεξιότητες θα ημπορή να ανθέκση πολλάς πιέσεις, πλην όμως να μην τας εσθάνεται! Για παράδειγμα, μια ενδεχομένη μείωσις μισθού, αύξησις εργασιακού οραρίου, απώλεια εισοδήματος-εργασίας- πρώτης κατοικίας, κλπ. δεν θα αποτελεί πλέον παράγοντα κλαφθμού, οδυρμού και αποσταθεροποιήσεως του ατόμου, αλλά …ένα απλό συμβάν!....

Επιπροσθέτως, δεν είναι αμελητέον να προσθέσω ότι η ανωτέρο περιγραφήσα τριπλή απολαβή θα συμβή εντελώς ΔΩΡΕΑΝ, σε αντίθεσην με την ακριβήν όσο και χρονοβόρον επίσκεψιν εις ιστιντούτα γιόγκα, πιλάτες, διαλογισμού, κλπ. τα οποία βρίθουν εις Αθήνας – και αφαιμάσσσουν εικονομικώς τους πολίτας…

Απαραίτητη προϋπόθεσις, ωσαύτως, αποτελεί η ΥΠΑΚΟΗ ΟΛΩΝ εις τις κυβερνητικές εντολές. Δημοκρατίες και τα συναφή, εις καιρούς υγιονωμικής κρίσεως και πανδημίας είναι ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ! Και αυτό πρέπει όλοι να το κατανοήσομεν καλά εις το πετσί μας.

Αντιπαθούμεν τα αυταρχικά καθεστώτα βεβαίως, όλοι γνωρίζουν την απέχθειαν μας δια το καθεστώς Μαδούρο εις Σαουδικήν…εεε…σόρρι, εις Βενεζουέλαν, αλλά μπροστά εις την υγείαν όλα τα άλλα δε μετράνε.

Δια της συλλογικής Ευθύνης, Υπακοής και Πειθαρχίας θα «καβαντζάρομεν τον κάβον» και θα πλέφσομεν κσανά σε ήρεμα και φωτεινά νερά.

Εμπρός για μία Νέα Ελλάδα!

Ευτυχείτε ρε! Τι σας ζητάνε;

 WE CANT BREATHE